Khách sạn CAMERA 1 Khách sạn - Resort UPS 1 MẠNG INTERNET WIRELESS 1 MÀN HÌNH BÁO CHÁY 1 ACCESS CONTROL 1 TỔNG ĐÀI ĐT UHF VHF